Ejerforeningen 

Ålborggade 28-32/Randersgade 49

Foreningens tinglyste vedtægter

        Matr. Nr. 2181 & 2182 Udenbys klædebo Vedtægter for Ejerforeningen Ålborggade 28-32 og Randersgade 49.

        §1 Foreningens navn er Ålborggade 28-32 og Randersgade 49. Dens hjemsted er København.

        §2 Foreningens formål er at administrere alle fællesanliggender for ejerlejlighederne i ejendommen martr.nr. 2181 og 2182 Udenbys Klædebo Kvarter, det bemærkes at de to ejendomme samadministreres.

        §3 Foreningens medlemmer er samtlige ejere af ejerlejlighederne i ejendommen, og indtil alle lejligheder er solgt som ejerlejligheder, er ejeren af de udlejede lejligheder medlem med en anpart, der følger de i ejerlejlighedsloven fastsatte bestemmelser.

        §4 Foreningen skal bortset fra en reservefond, jf. §5, og en rimelig driftskapital ikke oparbejde nogen formue, men i økonomisk henseende alene af medlemmerne opkræve de bidrag, der kræves til at afholde ejendommens fællesudgifter.

        §5 Med start fra regnskabsåret 1.4.1984 31.3.1985 opkræves årligt et beløb til en reservefond. Dette beløb fastsættes for hvert år på generalforsamlingen, der afholdes til behandling af regnskabet for det foregående år. Fastsættelsen sker som et selvstændigt punkt på budgettet for det kommende år. Det årlige beløb kan maximalt udgøre ½ pct. af ejendomsværdien. Det samlede beløb i reservefonden kan max. Udgøre 3 pct. af ejendomsværdien. Reservefondsmidlerne kan bruges til større vedligeholdelsesarbejder og uforudsete udgifter.

        §6 Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget, der viser foreningens forventede udgifter. Beløbet fordeles på medlemmerne i forhold til fordelingstal, og bestyrelsen kan forlange, at medlemmerne betaler forud i et vist antal måneder, der skal være ens for alle medlemmer. Bestyrelsen kan for det første kvartal i et nyt regnskabsår foretage opkrævning efter det budgetforslag, der agtes fremsat til godkendelse på den ordinære generalforsamling. Budgetforslaget udsendes med giroopkrævning for 1. Kvartal i nyt regnskabsår (= april kvartal).

        §7 [NB: Ændret 17. juni 2003 - følgende er gældende] Til sikkerhed for krav, som ejerforeningen måtte have eller få mod den enkelte ejer, herunder udgifter ved et medlems misligeholdelse, vil nærværende vedtægter være at lyse pantstiftende for 40.000 kr,- i hver enkelt ejerlejlighed. Ejerforeningen kan bestemme, at denne panteret skal forhøjes, således at den kommer til at svare til mindst 1 års ydelse for den pågældende ejerlejlighed til ejerforeningen. Panteretten respekterer de på ejerlejlighederne hvilende servitutter og byrder, men respekterer i øvrigt ingen pantegæld fremover. Med hensyn til byrder, servitutter og panthæftenlse, henvises til ejendommens blad i tingbogen.

        §8 Den til enhver tid værende ejer af en lejlighed i foreningen hæfter for skyldige beløb til foreningen.

        §9 Forsvarlig udvendig vedligeholdelse foranstaltes af foreningen for dens regning, medens den indvendige vedligeholdelse hviler på de enkelte medlemmer, hvorved bemærkes, at indvendig vedligeholdelse ikke alene omfatter tapetsering, maling, og hvidtning, men også vedligeholdelse og fornyelse af gulve, døre, og af lejlighedens udstyr, herunder el-ledninger, el-kontakter, radiatorer med ventiler, vandledninger, vandhaner, sanitetsinstallationer, kort sagt alt, hvad der er installeret indenfor lejlighedens vægge, hvorimod foreningen sørger for vedligeholdelse og fornyelse af lejlighedens forsyningsledninger og fællesinstallationer udenfor de enkelte lejligheder. Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer påhviler det enkelte medlem. Ved udskiftning af vinduer, skal bestyrelsens samtykke indhentes for bl.a. at sikre ensartethed af vinduernes udseende og farve.

        §10 Hvis en lejlighed groft forsømmes, eller forsømmelsen vil være til gene for de øvrige medlemmer, kan bestyrelsen kræve fornøden vedligeholdelse og istandsættelse foretaget indenfor for en fastlagt frist. Efterkommes bestyrelsens krav ikke, kan bestyrelsen sætte lejligheden i stand for medlemmets regning og om fornødent søge fyldestgørelse i foreningens panteret i henhold til skadesløsbrevet.

        §11 Medlemmet og de personer, der opholder sig i hans lejlighed, må nøje efterkomme de af bestyrelsen fastsatte ordenregler. Er intet vedtaget, gælder de i standardlejekontrakterne fastsatte regler om husorden. Hundehold er kun tilladt med bestyrelsens skriftlige samtykke. Medlemmerne må ikke lade foretage ændringer, reparationer eller maling af ejendommens ydre eller ydersiderne af vinduernes træværk eller lade opsætte skilte, reklamer m.v. uden bestyrelsens samtykke.

        §12 Fra lejligheden må der ikke drives erhverv, der er støjende, medfører lugtgener eller på anden måde er til gene for medlemmerne af foreningen. Bestyrelsen påser, at disse retningslinier efterleves.

        §13 Såfremt et medlem gør sig skyldig i et sådant forhold, som i henhold til lejeloven berettiger udlejeren til at hæve lejemålet, herunder hvis et medlem ikke betaler de af bestyrelsen fastsatte bidrag inden 8 dage efter forfaldstid, kan bestyrelsen om fornødent udsætte medlemmet af lejligheden med fogedens bistand og ekskludere medlemmet af foreningen.

        §14 Generalforsamlingen er ejerforeningens øverste myndighed. Beslutning på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed efter fordelingstal. Til beslutning om væsentlig forandring af fælles bestanddele og tilbehør eller om salg af væsentlige dele af disse eller ændringer i denne vedtægt kræves dog, at 2/3 af de stemmeberettigede efter fordelingstal stemmer herfor. Er 2/3 af de stemmeberettigede ikke til stede på generalforsamlingen, men forslaget vedtages med 2/3 af de tilstedeværendes stemmer, afholdes en ny generalforsamling inden 14 dage, og på denne kan forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til, hvor mange der har givet møde.

        §15 Hvert år afholdes inden udgangen af maj måned ordinær generalforsamling med følgende dagsorden: 1. Aflæggelse af årsberetning for det seneste forløbne år. 2. Forelæggelse til godkendelse af årsregnskab med påtegning af revisor. 3. Forelæggelse til godkendelse af budget for næste regnskabsår. 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 5. Valg af revisor. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil eller, når det til behandling af et opgivet emne begæres af mindst 1/4 af ejerforeningens medlemmer efter fordelingstal, eller når en tidligere generalforsamling har besluttet det.

        §16 Generalforsamlingen indkaldes ved brev af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal angiv tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden. Forslag, der af bestyrelsen agtes stillet på generalforsamlingen, skal fremgå af indkaldelsen og med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling skal følge det reviderede regnskab.

        §17 Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne behandlet på generalforsamlingen, derunder bestyrelsens beslutninger. Begæring om at få et emne behandlet på den ordinære generalforsamling må være indgivet til bestyrelsen senest 8 dage inden generalforsamlingen.

        §18 Generalforsamlingen vælger selv en dirigent. I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning af forhandlingerne. Beretningen underskrives af dirigenten og formanden for bestyrelsen.

        §19 Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Den består af 3-5 medlemmer. Valgbare er kun foreningens medlemmer, disses ægtefæller og nærstående slægtninge. Bestyrelsen afgår hvert år. I ulige år afgår 2 medlemmer af bestyrelsen, i lige år de bestyrelsesmedlemmer, der har siddet længere end et år. Genvalg kan finde sted. Kommer antallet af bestyrelsesmedlemmer ned under tre, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling og meddeler samtidig ejerforeningen om dette. Bestyrelsen vælger selv sin formand. Ved forretningsorden kan bestyrelsen træffe bestemmelse om udførelse af sit hverv.

        §20 Bestyrelsen har ledelsen af ejerforeningens anliggender. Det påhviler bestyrelsen at sørge for god og forsvarlig varetagelse af ejendommens fællesanliggender, tegning af forsikringer, renholdelse, vedligeholdelse og fornyelser. Bestyrelsen fører forsvarligt regnskab. Bestyrelsen skal antage en administrator til at varetage ejendommens daglige drift.

        §21 Bestyrelsen indkaldes, hvis et af bestyrelsens medlemmer forlanger det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, hvis 3 medlemmer er til stede, for så vide den består af 4 eller 5 medlemmer er til stede, for så vidt den består af 4 eller 5 medlemmer, og når 2 medlemmer er til stede, hvis den består af 3 medlemmer. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende. I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning af forhandlingerne. Beretningen underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet. Ejerforningen forpligtes ved underskrift af formanden i forbindelse med en af bestyrelsens medlemmer.

        §22 Ejerforeningens regnskab revideres af en revisor, der vælges på generalforsamlingen. Revisoren afgår hvert år, men genvalg kan finde sted.

        §23 Foreningens regnskabsår er perioden 1. april til 31. marts.

Download

        Kopi af de originale vedtægter kan også downloades i pdf-format. Vær opmærksom på ændringen af 17. juni 2003, som er gældende, men ikke indeholdt i det originale dokument.